آندوسونوگرافی

آندوسونوگرافی یک روش اختصاصی به منظور بررسی پوشش و دیواره دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی می باشد. به کمک این روش همچنین می توان تصاویر خوبی از اندام هایی که در کنار مجرای گوارش قرار گرفته اند مانند مجرای صفراوی، پانکراس و گره های لنفاوی به دست آورد. یک لوله باریک قابل انعطاف (اندوسکوپ) که در سر خود دارای پروب اولتراسوند می باشد از طریق دهان وارد معده و دوازدهه می شود (در اندوسونوگرافی رکتال، اندوسکوپ از طریق مقعد وارد روده می شود). اندوسکوپ همچنین دارای یک دوربین کوچک و لامپ در انتهای خود می باشد که به پزشک امکان مشاهده درون مجرای گوارش بر روی صفحه نمایش را می دهد.

اندوسونوگرافی امکان نمونه گیری از بافت و یا خارج کردن مایع از درون یا خارج مجرای گوارش را جهت ارزیابی بیشتر می دهد.