دکتر رضا انصاری فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر مسعود ایروانی فوق تخصص خون و آنکولوژی
دکتر محمد باقری فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر اکرم پورشمس فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر حسین پوستچی فلوشیب بیماریهای کبد
دکتر حسین حیدر نژاد لیل آبادی فوق تخصص ريه
دکتر احمد خالق نژاد طبری متخصص جراحي
دکتر علیرضا دلاوری فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر مسعود دوغایی مقدم فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر نسرین زنده دل فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر احمدرضا سروش متخصص جراحي
دکتر حمیدرضا سریع فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر بیژن شهبازخانی فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر مهدی صابری فیروزی فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر احمد صادقی فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر کامران علی مقدم فوق تخصص خون و آنکولوژی
دکتر پانته آ فارسی فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر سلطان علی فلاح فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر مهدی محمد نژاد فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر شاهین مرآت فوق تخصص گوارش و کبد
پروفسور رضا ملک زاده فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر سیاوش ناصری مقدم فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر هومن هوشنگی فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر همایون واحدی تفرشی فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذيه
آزمایشگاه

آزمایشگاه

بیشتر بدانید

کلونوسکوپی

بیشتر بدانید

دابل بالون

بیشتر بدانید

آندوسکوپی

بیشتر بدانید

شیمی درمانی

بیشتر بدانید

فیبرواسکن

بیشتر بدانید