صفحه اصلی
راهنمای بیمارانآمادگی قبل از عملفیبرواسکن

فیبرواسکن

3  ساعت قبل از انجام فیبرواسکن ناشتا باشید.

 

تذکرات مهم
آخرین جواب سونوگرافی، آزمایش خون و در صورت انجام آندوسکوپی و بیوپسی کبد نتایج آن ها را حتما همراه خود بیاورید.