صفحه اصلی
خدمات کلینیکتصویربرداریسونوگرافی

سونوگرافی

 

 

 

  

انجام سونوگرافی های جنرال شامل:
سونوگرافی شکم
سونوگرافی لگن (رحم و تخمدان)
بارداری
سونوگرافی کلیه، مجاری ادرار، مثانه، پروستات
انجام سونوگرافی داپلر رنگی

 

برای اطلاع از نحوی آمادگی سونوگرافی کلیک کنید.