صفحه اصلی
راهنمای بیمارانراهنمای طبقات

راهنمای طبقات

طبقه همکف

 • پذیرش و صندوق

بیماری که از قبل وقت داشته است. پس از ورود به کلینیک ابتدا باید از دستگاه نوبت دهی شماره دریافت نماید. متصدی براساس شماره بیماران را پذیرش می نماید و پرونده بیماران را تکمیل می کند. حال بیمار منتظر می ماند تا توسط متصدی صندوق فراخوانی شود. بعد از تسویه مالی پرونده بیمار بسته به نوع مراجعه به طبقه اول یا دوم ارجاع داده می شود.

 

 • آزمایشگاه

پذیرش، نمونه گیری و جواب دهی در طبقه همکف انجام می گیرد.

 

 • سونوگرافی

سونوگرافی در طبقه همکف انجام می شود.

 


طبقه اول

 • کلینیک ها )گوارش و کبد، خون و آنکولوژی، تغذیه و ... )
 • واحد شیمی درمانی

بیمار پس از پذیرش در طبقه همکف در سالن انتظار طبقه اول منتظر می ماند تا توسط همکاران طبقه اول به اتاق مربوطه هدایت شود.


طبقه دوم

 • اسکوپی ها

بیمار پس از پذیرش در طبقه همکف برای اسکوپی (آندوسکوپی، کلونوسکوپی، آندوسونوگرافی و...) به طبقه دوم مراجعه نموده و توسط پرستاران بستری و آماده انجام اسکوپی می شود. بعد از بستری شدن بیمار، همراه بیمار باید در طبقه اول منتظر بماند تا توسط همکاران، از پایان کار بیمار مطلع شوند.

 

 • فایبرواسکن

فایبرو اسکن در طبقه دوم انجام می شود.


طبقه سوم

 • مدیریت
 • واحد مالی و حسابداری
 • واحد تدارکات
 • واحد کامپیوتر
 • آزمایشگاه