صفحه اصلی برنامه کلینیک

برنامه حضور پزشکان بر اساس نام کلینیک

کلینیک گوارش و کبد

 

 

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر محمد باقری

18:00-20:00

 

10:00-12:00

10:00-12:00

 

 

دکتر اکرم پور شمس

 

16:00-19:30

 

16:00-19:30

 

 

دکتر علیرضا دلاوری

 

17:00-19:30

 

17:00-19:30

17:00-19:30

16:00-17:30

دکتر نسرین زنده دل

17:00-18:00

 

16:00-18:00

 

 

 

دکتر حمیدرضا سریع

13:00-16:00

 

 

 

13:00-16:00

 

دکتر بیژن شهبازخانی

 

14:00-16:00

 

 

14:00-16:00

 

دکتر مهدی صابری فیروزی

 

16:00-19:30

 

14:00-15:30

 

12:30-14:00

دکتر احمد صادقی

 

16:00-19:00

 

16:00-19:30

14:00-16:00

15:00-16:30

دکتر پانته آ فارسی

12:00-13:00

 

 

16:30-18:30

 

 

دکتر سلطان علی فلاح

 

17:30-19:30

12:00-14:00

 

 

 

دکتر مهدی محمد نژاد

 

 

 

14:00-16:00

 

13:30-15:30

دکتر شاهین مرآت

16:00-18:30

 

 

 

16:00-18:30

 

دکتر رضا ملک زاده

 

 

12:00-14:30

 

 

 

دکتر سیاوش ناصری مقدم

 

 

 

7:30-13:00

 

 

دکتر همایون واحدی تفرشی

 

 

 

 

10:30-12:00

 

دکتر هومن هوشنگی

14:00-16:00

 

17:00-19:30

 

17:00-20:30

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.

 

کلینیک گوارش و کبد کودکان

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر فرزان فرهمند

 

15:00-13:00

 

 

 

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید

کلینیک خون و آنکولوژی

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر مسعود ایروانی

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

12:00-14:00

13:00-15:00

10:00-11:30

دکتر کامران علی مقدم

 

13:00-15:00

 

13:00-15:00

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.


کلینیک تغذیه

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر محمد رضا وفا
20:00-18:30


12:00-08:30

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.
کلینیک جراحی

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر احمد خالق نژاد18:30-20:00
دکتر احمد رضا سروش

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.

کلینیک ریه

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر حسن حیدر نژاد

17:00-20:00

9:00-11:00

16:30-20:00

9:00-11:00

 

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.

سونوگرافی
 پزشک   شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
 دکتر