صفحه اصلی برنامه کلینیک

برنامه حضور پزشکان بر اساس نام کلینیک

کلینیک گوارش و کبد

 

 

پزشک

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

دکتر محمد باقری

 

 

 

 

 

17:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-13:00

 

 

 

 

 

12:00-16:00

 

 

 

 

 

08:00-11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر اکرم پور شمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-20:00

 

 

 

 

 

16:00-19:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا دلاوری

 

 

 

 

 

16:00-19:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:30

 

 

 

 

 

12:00-16:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:30

 

 

 

 

 

15:00-18:00

 

 

 

 

 

دکتر نسرین زنده دل

 

 

 

 

 

15:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حمیدرضا سریع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر بیژن شهبازخانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مهدی صابری فیروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر احمد صادقی

 

 

 

 

 

16:00-19:30

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00-16:00

 

 

 

 

 

14:00-19:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:30

 

 

 

 

 

13:00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر پانته آ فارسی

 

12:00-14:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سلطان علی فلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مهدی محمد نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-18:00

 

 

 

 

 

دکتر شاهین مرآت

 

 

 

 

 

16:00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا ملک زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سیاوش ناصری مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر همایون واحدی تفرشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر هومن هوشنگی

 

 

 

 

 

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.

 

کلینیک گوارش و کبد کودکان

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر فرزان فرهمند

 

15:00-13:00

 

 

 

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید

کلینیک خون و آنکولوژی

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر مسعود ایروانی

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

12:00-14:00

13:00-15:00

10:00-11:30

دکتر کامران علی مقدم

 

13:00-15:00

 

13:00-15:00

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.


کلینیک تغذیه

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر محمد رضا وفا
20:00-18:30


12:00-08:30

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.
کلینیک جراحی

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر احمد خالق نژاد18:30-20:00
دکتر احمد رضا سروش

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.

کلینیک ریه

پزشک

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر حسن حیدر نژاد

17:00-20:00

9:00-11:00

16:30-20:00

9:00-11:00

 

 

 

بیماران محترم باید طی زمان بندی اعلام شده برای پزشک مورد نظر به صورت تلفنی نوبت گرفته و سپس حضور یابید.

سونوگرافی
 پزشک   شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
 دکتر